VASANEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2022

Vasanejdens släkt- och bygdeforskare har fortsatt sin verksamhet i enlighet med verksamhetsplanen för verksamhetsåret med undantag för våren 2022 då pandemin ännu florerade. På hösten 2022 kunde vi starta upp verksamheten på nytt och våra månadsmöten har sedan dess hållits i SFV:s utrymmen på Handelsesplanaden 23. Utrymmet är väl utrustat och serveringen sköter vi själva. I månadsmötena har 25 – 30 personer deltagit. För mera information har föreningen en välfungerande hemsida där man kan gå in och bekanta sig med föreningens verksamhet. Tyvärr har Rolf Lundqvist meddelat att han vill avsäga sig uppdraget med att sköta hemsidan och det verkar svårt att hitta en efterträdare.


Styrelsen har under året bestått av följande personer: Ordförande Göran Fors, viceordförande Lisen Jåfs, sekreterare Gunne Lax, övriga Rolf Lundqvist och Ulla-Britt Möuts. Suppleanter har varit Dorrit Högbacka, Kenth Nedergård och Pirkko Vahtera. Kerstin Lund har varit kassör utanför styrelsen. Ordinarie verksamhetsgranskare har varit Alf Burman och Viking Åberg med Börje Snickars som ersättare. IT-ansvarig har varit Rolf Lundqvist. Pirkko Vahtera drar en finskspråkig grupp, som sammankommer en gång per månad i Arkivet.  Redaktionskommittén består av Kerstin Lund, Berit Öhman, Gunborg Jakobsson och Vivan Lygdbäck. För layouten står Linda-Marie Westerholm. Vårmötet hölls den 28.3 och höstmötet den 28.11. Medlemstidningen har utkommit tre gånger under året och innehållet är mångsidigt och intressant.

Regelbundna månadsmöten har hållits under höstterminen. Det är inte alltid så lätt att hitta föredragshållare men då har vi i stället låtit deltagarna stå för ordet och det har visat sig vara en bra lösning. På månadsmötet den 28.03. besöktes vi av journalisten och författaren Marita Bagge. Hennes rubrik löd: ”Från Mickelsörarna till Murmursunds Allehanda.” Den 26.09 presenterades den nyutkomna Kosköboken, en bok, som verkligen uppskattats av läsarna.

 

Våra rötter, som vi planerat att hålla redan 2020 blev nu verklighet den 23.04.2022 i Folkhälsans utrymmen i Smedsby. 11 utställare deltog. Vi hade hoppats på flera besökare men det ordnas så många evenemang samtidigt så deltagare räcker inte till överallt. Under mässan hölls två föreläsningar. Karl-Gustav Olin utgick från sin bok ” En ny värld”. Den är ett plock ur finlandssvenskarnas historia i Australien, Nya Zeeland och Stilla Havet. På hösten 2022 utkom bok nummer två i samma ämne. Den andra föreläsningen gick under rubriken ”Ryska galärflottans expedition i Kvarken 1714.” För föreläsningen stod Guy Björklund.

Medlemsutvecklingen:

Föreningen hade vid årsskiftet 231 medlemmar. Avgående och avlidna medlemmar under året var 11 och 7 nya medlemmar anslöt sig till föreningen. Föreningen har 7 hedersmedlemmar och 2 ständiga medlemmar. Hedersmedlemmarna Maj-Len Stubb och Henrik Mangs

har avlidit under året.

Styrelsen har funderat på olika alternativ för att göra föreningen mera synlig. Vi kunde exempelvis marknadsföra oss i Korsholmssenioren, på torgplatsen i Vasabladet och i God Tid. DNA-kurser har efterlysts men det gäller att hitta en dragare. Nu ser vi fram emot att fira 60-årsjubileum i form av ett seminarium, som kommer att handla om Gamla-Vasa.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det har varit ett ganska normalt verksamhetsår. Göran Fors har skött sitt ordförandeskap på ett föredömligt sätt och till sin hjälp har han haft en samarbetsvillig styrelse. Vi fortsätter att bevaka Riksarkivets fortbestånd i Vasa.